• Privacyverklaring
    RAMÓN MOSSEL MAKELAARDIJ O.G.

Privacyverklaring

Als bezoeker van onze website (www.ramonmossel.nl) kun je gerust “rondkijken” zonder dat er privacygevoelige informatie wordt verzameld.  Onze website maakt wel gebruik van cookies voor een betere gebruikerservaring.

Verwerken persoonsgegevens
Als je besluit om met ons in zee te gaan dienen wij om uitvoering te kunnen geven aan de opdracht te beschikken over de persoonsgegevens bestaande uit volledige naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres. Wij dienen dan tevens te beschikken over een kopie van het paspoort. Al deze persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt in overeenstemming met deze privacy policy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Deze persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt dan voor het zo goed mogelijk uitvoeren van de opdracht. Na het uitvoeren van de opdracht zullen de persoonsgegevens met inachtneming met de wettelijke bewaartermijnen uit onze bestanden worden verwijderd.

Wij treffen vanwege de aard van onze dienstverlening en het vertrouwen dat cliënten in ons moeten kunnen stellen, rekening houdend met de stand van de techniek de uitvoeringskosten, passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaats zal vinden in overeenstemming met de AVG.

Wij schakelen mogelijk derden in bij de uitvoering van onze diensten. Voor zover deze derden daarbij de persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacy policy worden verwerkt. Zonder voorafgaande ondubbelzinnige toestemming zullen wij echter nimmer de persoonsgegevens aan derden verstrekken.

Uiteraard is er altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Als deze gegevens onjuist mochten zijn dan zullen wij deze direct corrigeren. Ook heb je het recht ons te vragen de persoonsgegevens op een gegevensdrager aan je  ter beschikking te stellen.  Verzoeken daartoe worden altijd gehonoreerd.

Wij respecteren privacy en behandelen de persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens en nemen dit uitermate serieus en nemen alle passende maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat de persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Neem bij vragen contact met ons op.
Ramón Mossel Makelaardij o.g. BV

De uitgever geeft evenmin garanties noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot producten en diensten op de site, www.ramonmossel.nl die afkomstig zijn van derden.

De informatie op de site, www.ramonmossel.nl waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ramón Mossel Makelaardij o.g. BV zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Neem contact op voor meer informatie

Geverifieerd
Dhr. Scholten

Bijzonder goede begeleiding van de verkoop van mijn woning. Uitermate prettig en professioneel. Erg fijn dat er een team actief is, waardoor er altijd iemand bereikbaar is die zo nodig direct actie onderneemt. Bovendien wordt alle ondersteuning geregeld (stylist, fotograaf, energielabel, etc).

Geverifieerd
Wout van Vliethof

Ramon Mossel Makelaardij heeft ons uitstekend begeleidt bij de aan- en verkoop van ons huis. Prettig contact, professioneel en met een goed eindresultaat.

Geverifieerd
Miss. V. Manley

Would 100% recommend Ramon Mossel Makelaardij as an estate agent. From the moment I contacted them until the moment the sale of my house went through, they were super helpful, always quick to respond and super professional!