Als bezoeker van onze website (www.ramonmossel.nl) kunt u gerust “rondkijken” zonder dat er privacygevoelige informatie van u wordt verzameld.  Onze website maakt wel gebruik van cookies voor een betere gebruikerservaring.

Verwerken persoonsgegevens

Als u besluit om met ons in zee te gaan dienen wij om uitvoering te kunnen geven aan uw opdracht te beschikken over uw persoonsgegevens bestaande uit uw naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres. Wij dienen dan tevens te beschikken over een kopie van uw paspoort. Al deze persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt in overeenstemming met deze privacy policy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Uw persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt dan voor het zo goed mogelijk uitvoeren van uw opdracht. Na het uitvoeren van de opdracht zullen uw persoonsgegevens met inachtneming met de wettelijke bewaartermijnen uit onze bestanden worden verwijderd.

Wij treffen vanwege de aard van onze dienstverlening en het vertrouwen dat u in ons moet kunnen stellen, rekening houdend met de stand van de techniek de uitvoeringskosten, passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaats zal vinden in overeenstemming met de AVG.    

Wij schakelen mogelijk derden in bij de uitvoering van onze diensten. Voor zover deze derden daarbij jouw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacy policy worden verwerkt. Zonder uw voorafgaande ondubbelzinnige toestemming zullen wij echter nimmer uw persoonsgegevens aan derden verstrekken.

Uiteraard heeft u altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Als deze gegevens onjuist mochten zijn dan zullen wij deze direct corrigeren. Ook heeft u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens op een gegevensdrager aan u ter beschikking te stellen.  Verzoeken daartoe worden altijd gehonoreerd.

Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens en nemen dit uitermate serieus en nemen alle passende maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd.


Neem als u een vraag heeft contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Ramón Mossel Makelaardij o.g. BV